Ilość paliwa wywożonego i wwożonego (w różnych krajach jak to wygląda)

Przewożenie paliwa z Federacji Rosyjskiej

W 2011 roku zostało zawarte porozumienie dwustronne, miedzy państwem polskim i państwem Federacji Rosyjskiej, w sprawie norm przewożonego paliwa. Zgodnie z zawartymi ustaleniami, zwolnienie z opłat celnych oraz podatków VAT i akcyzy możliwe jest dla pojazdów ciężarowych, wwożących do Polski do 600 litrów paliwa w zbiornikach standardowych. Dodatkowo 200 litrów może mieścić się w zbiornikach przyczep i naczep specjalistycznych typu chłodnia. W pojazdach, które służą do przewozu osób, możliwe jest wwożenie do 600 litrów paliwa. Ustalenia te zostały ujęte w artykule 12. dwustronnego porozumienia.

Od 2013 roku zostały wprowadzone ograniczenia na wwożenie taniego paliwa z obszaru Federacji Rosyjskiej. Przewożący paliwo na handel, w przypadku udowodnienia procederu, zobowiązani są do opłacenia cła.

Samochody osobowe mogą dokonać wwozu paliwa na teren Polski w ilości, jaką pomieści stały bak samochodu. Zapas w ilości do 10 litrów można przewozić w przeznaczonych do tego celu kanistrach.

Normy wwożonego paliwa z Białorusi

  • Samochody osobowe, zgodnie z przepisami, mogą dokonać wwiezienia na teren Polski takiej ilości paliwa, jaka zmieści się w stałym zbiorniku. Zapas paliwa może być przewożony w kanistrze, w ilości nieprzekraczającej 10 litrów. Paliwem nie można handlować ani udostępniać innym pojazdom. Nie można go również składować.

  • Normy dla samochodów ciężarowych, wwożących paliwo na teren państwa polskiego, wynoszą 600 litrów w zbiornikach standardowych oraz 200 litrów w naczepach chłodniczych. W przypadku przekroczenia dozwolonych norm, na pojazdy zostaje nałożone dodatkowe cło, opłata paliwowa oraz podatki VAT i akcyza.

  • Przekroczenie obowiązujących przepisów oznacza nielegalność wwożonego paliwa. Na kierowcę zostaje nałożona kara finansowa i odpowiedzialność karna. Może on zostać uznany za winnego przemytu celnego lub paserstwa celnego, za co grozi kara, wymierzana według przepisów kodeksu karnego. Dotyczy to szczególnie przypadków:

– niezgłoszenia ilości przewożonego paliwa służbom celnym,

– sprzedaż wwiezionego paliwa,

– sprzedaż paliwa, dokonana przez osobę, która wcześniej dokonała jego zakupu,

– składowanie wwiezionego paliwa.

Wwożenie paliwa z terenu państwa ukraińskiego

Ukraina zwolniona jest z opłacania cła oraz podatków VAT i akcyzowych od wwożonego do Polski paliwa, zgodnie z przepisami WSZC (Wspólnotowego Systemu Zwolnień Celnych), dotyczącymi państw trzecich, spoza Unii Europejskiej. Według obowiązujących przepisów zwolnienia dotyczą:

  • Prywatnych pojazdów, które mogą wwozić do 200 litrów paliwa w stałych zbiornikach oraz zapas paliwa, nieprzekraczający 10 litrów.

  • Autobusy mogą przewozić do 200 litrów paliwa.

  • Samochody ciężarowe mogą pomieścić w stałych zbiornikach do 600 litrów wwożonego paliwa oraz do 200 litrów paliwa w specjalistycznych naczepach typu chłodnia.

  • Niedopuszczalne jest udostępnianie wwożonego paliwa innym pojazdom oraz jego składowanie. Niezgodne z przepisami jest również odstępowanie płatne lub bezpłatne innym osobom.

Przepisy obowiązujące w Norwegii

Norwegia różni się w przepisach celnych od innych krajów Unii Europejskiej. Na wwożone na teren państwa towary i rzeczy osobiste nałożone są normy ilościowe. Przepisy traktujące o wwożeniu paliwa samochodami osobowymi, zezwalają na posiadanie takiej jego ilości, która mieści się w baku samochodu. Można posiadać zapas, nieprzekraczający 10 litrów i przewożony w przeznaczonym do tego celu kanistrze.

Praca w niedzielę, jakie wynagrodzenie

Za pracę w niedzielę oraz w dni wolne urzędowo od pracy, pracownik musi uzyskać rekompensatę. Może to być rekompensata w postaci dnia wolnego. Wówczas pracownikowi będzie przysługiwać dzień wolny na sześć dni przed planową niedziele, w czasie której będzie pracował, lub też na sześć dni po. Pracodawca jednak nie musi udzielić akurat takiej rekompensaty. To one też będzie decydował, kiedy pracownik faktycznie będzie mógł ten dzień wolny odebrać, tak, by nie było to ze szkodą dla interesów firmy, dla płynności pracy itd.

Pracodawca, który nie udzieli tego dnia wolnego, w wyżej wspomnianym czasie lub też w wyjątkowych okolicznościach – do końca okresu rozliczeniowego, będzie musiał w inny sposób zrekompensować pracownikowi ten przepracowany dzień. Może on zrekompensować to w postaci dodatku do pensji. Wówczas taki dodatek to 100 proc. do pensji, za każdą przepracowaną godzinę, czyli podwójna stawka godzinowa. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że praca w niedzielę i święta dotyczy tylko wyjątkowych okoliczności, nie we wszystkich firmach, instytucjach, jest to konieczne oraz w ogóle możliwe. zasady opisane są w kodeksie pracy.

Te zasady dotyczące pracy w niedzielę i święta dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie wynagradza się dodatkowo osób, które pracują w systemie weekendowym. Z kolei osoby, które mają w harmonogram pracy wpisaną pracę w niedzielę i święta, mają wówczas płacony za taka pracę w te szczególne dni specjalny dodatek – ale nie w wysokości 100 proc., ale w wysokości 50 proc. Tak więc zawsze musi być jakaś rekompensata zastosowana w większości przypadków nie opłaca się pracodawcy, by udzielić jako formę rekompensaty dzień wolny. Dlatego raczej wybierana jest inna możliwość, czyli właśnie dodatek do pensji. Szczególnie tak może się zdarzyć w sytuacji, gdy pracownik pracuje w niedzielę w niepełnym wymiarze, np. cztery godziny, wtedy udzielnie jako rekompensaty dnia wolnego mogłoby być po prostu dla pracodawcy nieopłacalne.

Dlatego tak naprawdę nie zawsze stosuje się tego typu rozwiązanie, bywa tak, że lepiej jest zdecydować się jednak na podwójną stawkę godzinową, to i tak lepiej wychodzi. Praca w niedzielę i święta dotyczy tylko szczególnych branż i szczególnych okoliczności, oczywiście mowa tutaj o pracownikach pracujących na umowy o pracę, wtedy przysługują im szczególne przywileje z tym związane. Jednak w praktyce nie tylko służba zdrowia, placówki usługowo -handlowe itd. pracują w nadzielę. Także niektóre firmy, fabryki, czyli nie jest to ich przypadku niezbędne, a jednak stosuje się taki system pracy, w celu powiększani zysków. Jeśli pracownicy nie są tam zatrudnieni na umowę o pracę, a np. pracują w systemie weekendowym, nie mają w związku z taką pracą w te dni żadnych rekompensat. Jeśli natomiast praca w niedzielę i święta przypada dla nich, gdyż tak wynika z harmonogramu prac w danej firmie, to wtedy mogą oni otrzymać dodatek, ale nie wysokości stu proc., a w wysokości 50 proc do pensji zasadniczej za każdą godzinę.

Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

Każdy kierowca zawodowy musi zdawać sobie sprawę z tego, jakie wymagania nakłada na niego ustawa o ruchu drogowym. Wśród tych wymogów, jest obowiązek uczestniczenia w szkoleniach. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy prawo drogowe oraz ustawy o transporcie drogowym, precyzuje, kiedy dokładnie kierowca musi poddać się obowiązkowym badaniom, by mógł dalej wykonywać swoją pracę. Warto więc w tym celu zapoznać się z rozdziałem 7a, gdzie zawarte są tego typu informacje.

Tam można znaleźć też dane dotyczące tego, jakie obowiązki nakładane są na przedsiębiorcę zatrudniającego kierowców zawodowych. Zmiana ustawy jest tutaj bardzo istotne, gdyż pojawiły się nowe regulacje dotyczące szkoleń kierowców, którzy wykonują przewozy drogowe. W uproszczeniu można powiedzieć, że nastąpił tutaj podział kierowców na dwie grupy – tzw. nowych oraz tzw. starych kierowców. Różne są zalecenia dotyczące szkoleń obowiązkowych dla obu tych grup.

Kierowcy tzw. starzy

Do grupy tzw. kierowców starych zalicza się tych, którzy swoje prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E mieli wydane do 10 września 2008 roku. Z kolei C1, C1+E, C, C+E mają wydane do 10 września 2009 roku. W takiej sytuacji, ich obowiązkiem są szkolenia odbywające się co pięć lat. Termin takiego szkolenia musi być z datą uzyskania przez danego kierowcę uprawnień do prowadzenia określonego typu pojazdów.

Po ukończeniu takiego obowiązkowego szkolenia, kierowca otrzymuje odpowiedni wpis o dopełnieniu tego obowiązku, w 12 kolumnie swojego prawa jazdy. Oznacza to oczywiście w praktyce, że taki kierowca jest zobowiązany po ukończeniu szkolenia do tego, by wymienić swój dokument prawa jazdy. Otrzymuje on tym samym nowy dokument, z uwzględnieniem tej nowej, wymaganej adnotacji. Nowy dokument wygląda wtedy inaczej, pojawia się tam kod 95 oznaczający, że dana osoba jest kierowcą zawodowym w danej kategorii. Następnie pojawia się tam data, kiedy kierowca ponownie musi poddać się szkoleniu obowiązkowemu dla kierowców zawodowych.

Kierowcy tzw. nowi

Drugą wyróżnioną w nowych przepisach grupą są tzw. kierowcy nowi. Są to osoby, które nabyły uprawnienia – prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D+E, D po 10 września 2008 roku oraz C1, C1+E, C, C+E po 10 września 2009 roku. Ta grupa kierowców podlega tzw. kwalifikacji wstępnej obejmującej zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne oraz dodatkowo – testy kwalifikacyjne. Zaliczenie tych etapów, czyli uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych, jak i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oznacza, że taki kierowca, od kierownika szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. W przypadku kierowców zawodowych konieczne jest więc dbanie o to, by w odpowiednim czasie, wyznaczonym w ustawie, poddać się okresowym szkoleniom. Tutaj są różnice w podejściu do kierowców, którzy nabyli swoje uprawnienia przed wrześniem 2008 roku i tych, którzy po tej dacie je uzyskali. Wobec tych obu grup stosowane są inne kryteria szkoleń, wynika to ze zmiany warunków opisanych w stosownych ustawach.

 

 

Praca kierowcy a niekaralność

Zmieniły się zasady dotyczące zatrudniania kierowców zawodowych. Dostosowano je do tych przepisów, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Do niedawna, bo do 15 stycznia 2013 roku, obowiązywały przepisy, które nakazywały pracodawcy sprawdzenie czy dana osoba była karana. Dotyczyło to zatrudniania osób na stanowiska kierowców ciężarówek oraz kierowców autobusów.

Osoba, która miała zająć takie stanowisko, musiała złożyć oświadczenie o niekaralności pracodawca miał obowiązek sprawdzić w Krajowym Rejestrze Karnym, czy taka osoba nie była karana, za przestępstwo umyślne, przeciw bezpieczeństwo komunikacji, przeciw mieniu, wiarygodności dokumentów – takie naruszenia dyskwalifikowały do niedawna kierowców zawodowych, którzy chcieliby rozpocząć pracę w zawodzie lub też ją kontynuować.

Wyżej wspomniane zmiany, które wprowadziła ustawa, już nie obligują pracodawców do sprawdzenia tego. Zmieniły się więc zasady zatrudniania kierowców. Do niedawna kierowca zawodowy był to zawód, w którym stosowano wymóg o niekaralności. Obecnie tego już nie ma. Przedtem pracodawca miał wgląd w dane osoby, która mógł zatrudnić – musiał ją sprawdzić w Krajowym Rejestrze Karnym, taki był jego ustawowy obowiązek.

Nowe przepisy dotyczące wymogu niekaralności

Ustawa, która weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2013 roku, zdejmuje z pracodawcy ten obowiązek. Jednak nakłada na niego inne zobowiązanie. Tym razem pracodawca musi tylko sprawdzić, czy osoba, która chce zatrudnić , nie ma zakazu wykonywania zawodu. W tym celu przyszły potencjalny pracodawca musi wysłać wniosek do Krajowego Rejestru Karnego. Trzeba sprawdzić, czy osoba, która ma być zatrudniona, może podjąć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego, czy nie ma zakazu wykonywania tego zawodu. Takie zakazy wydaje sąd.

Zakaz może zostać nałożony na osoby, które w przyszłości nadużyły swojego zawodu lub stanowiska, do popełnienia przestępstwa przeciw dobrom chronionym, np. zdrowiu, życiu, mieniu itd. Tak więc tym zakazem objęte są także osoby, których postępowanie może rokować, że będą oni w przyszłości dopuszczać się takich przestępstw, które mogą wprowadzać zagrożenie – w tym przypadku np. w ruchu drogowym. W zamyśle zmiana tych przepisów miała dać wiele korzyści, przede wszystkim dla przedsiębiorców. Tak też się stało. Nowe przepisy są chwalone.

Pracodawca nie jest już zobowiązany do sprawdzania, czy dana osoba została w przeszłości skazana za popełnienie umyślnego przestępstwa. Tak naprawdę weryfikacja oświadczeń kierowców w praktyce była bardzo trudna i był to skomplikowany proces. Dlatego pracodawcy chwalą sobie generalnie ten nowy zapis w ustawie. Teraz muszą tylko sprawdzić, czy osoba, którą chcą zatrudnić, nie jest objęta zakazem do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego. Tutaj więc pewne obostrzenia pozostały, jednak ta weryfikacja jest dużo łatwiejsza. Dlatego pracodawcy, przedsiębiorcy pracujący w branży, generalnie chwalą sobie te zapisy. Dzięki temu ich praca jest łatwiejsza, nie tracą oni tak dużo czasu na weryfikację.

 

Viatoll

Podróżowanie wygodne i komfortowe

Sieć dróg ekspresowych i autostrad, także w Polsce, powiększa się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Część z tych dróg wybudowana została z pieniędzy publicznych i dla publicznego pożytku, dlatego podróżowanie nimi jest całkowicie bezpłatne. Wciąż rosną jednak kilometry odcinków zarządzanych przez prywatne przedsiębiorstwa, które mają pełne prawo do pobierania opłat za korzystanie ze swojej trasy. Niestety, jak pokazują wyniki większości analiz statystycznych, w Polsce za przeciętny kilometr przejechany autostradą zapłacić trzeba zdecydowanie więcej, niż płacą użytkownicy lepszych jakościowo autostrad chociażby Włoch, Austrii czy Anglii.

Wszystko to przekłada się w oczywisty sposób na umiarkowane zainteresowanie prywatnych kierowców korzystaniem z tych kosztownych autostrad – tym bardziej, że także wydatki na paliwo przy stałej jeździe na wysokich obrotach są dużo wyższe. Niemniej dla przedstawicieli transportu i logistyki trudno byłoby realizować swoje cele i zadania biznesowe bez wykorzystania tej gęstej siatki szybkich, bezpiecznych i komfortowych połączeń. Obecnie już nikogo nie dziwi, że firmy przewozowe inwestują w systemy cyfrowej autoryzacji i opłaty za przejazd.

Różnorodność w licznych krajach

Do tej pory system opłat za jazdę po autostradach, także polskich, był bardzo toporny. Wjeżdżając na określony odcinek trasy auto musiało zatrzymać się w punkcie poboru opłat, zarejestrować swój wjazd i następnie zatrzymywać się przy kolejnym takim punkcie aż do chwili zjazdu z autostrady, kiedy to system podlicza całość i każe zapłacić, zanim podniesie szlaban. Rozwiązanie niepraktyczne, czasochłonne i kosztowne ze względu na konieczność zatrudnienia wielu pracowników. Dodatkowo w okresie większego ruchu na autostradach w okolicach takich punktów niemal zawsze tworzyły się długie kolejki i czas zaoszczędzony szybką jazdą był marnotrawiony na oczekiwanie na rozliczenie się. Dzisiaj problemy te są stopniowo eliminowane, podobnie jak różnice między państwami. Wcześniej, do każdego państwa potrzebne były zupełnie inne winiety, dzisiaj wiele krajów jest już objętych eurowinietą. W Polsce od kilku lat propagowane jest analogiczne cyfrowe rozwiązanie o nazwie viatoll.

Korzyści z zastosowania viatolla

Kierowcy ciężarówek cenią sobie każdą minutę w podróży, więc możliwość przejechania przez bramki na autostradzie bez konieczności zatrzymywania się, jest wielce pożądana. Za takie komfortowe rozwiązanie na polskich drogach odpowiada system viatoll, wprowadzany małymi krokami od dwóch lat. Założenie jest podobne jak we wszystkich innych europejskich krajach prowadzących cyfrowe winiety – odpowiednie urządzenie będące radiowym odbiornikiem i nadajnikiem jednocześnie, wymienia niezbędne informacje z czujnikami zlokalizowanymi nad bramkami autostradowymi. System w ułamku sekundy analizuje, czy na viatolla zamontowanym w kabinie kierowcy są jakiekolwiek środki finansowe, z których można pobrać opłatę za wjazd. Jeśli tak, szlaban podnoszony jest z wyprzedzeniem automatycznie, natomiast z cyfrowej winiety natychmiast odejmowane są środki wydane na taki przejazd.

Odpoczynek dzienny kierowcy, który jeździ i sam, i w załodze

Każdy kierowca zawodowy, nie ważne, czy jedzie sam, czy w załodze, musi wykorzystać odpoczynek dzienny oraz tygodniowy. W zależności od czasu prowadzenia pojazdu kierowcy przysługuje odpowiedni odpoczynek.

Definicja załogi pojazdu

Zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 kilkuosobowa załoga to przynajmniej dwóch kierowców, którzy przebywają w pojeździe, aby go prowadzić, podczas każdego okresu prowadzenia, ale pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku albo pomiędzy dziennym lub tygodniowym okresem odpoczynku. Podczas pierwszej godziny jazdy przebywanie w pojeździe więcej niż jednego kierowcy jest fakultatywne, natomiast przez pozostały czas jazdy jest obowiązkowe.

Różnice pomiędzy czasem dziennego odpoczynku kierowcy, który jeździ sam i w załodze

Długość takiego dziennego odpoczynku zależy od liczby kierowców, którzy prowadzą dany samochód. Jeśli dany pojazd prowadzi jeden kierowca, to jego odpoczynek powinien wynieść minimum 11 godzin bez żadnej przerwy albo w dwóch częściach, najpierw 3 godziny, a potem 9 godzin. Skrócony czas odpoczynku może trwać minimum 9 godzin, ale trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie można wykorzystać najwyżej trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Natomiast, jeżeli samochód prowadzony jest przez więcej niż jednego kierowcę, to odpoczynek powinien trwać więcej niż 9 godzin i koniecznie trzeba go wykorzystać w ciągu 30 godzin od rozpoczęcia jazdy. W związku z tym 9-godzinny odpoczynek nie będzie tutaj traktowany jako odpoczynek skrócony, ale jako regularny. Oprócz pierwszej godziny jazdy, obowiązkowo w pojeździe musi znaleźć się drugi uprawniony do prowadzenia samochodu kierowca. Kolejny dzienny okres odpoczynku kierowca pracujący w załodze, który trwa minimum 9 godzin, musi zostać wykorzystany w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego albo tygodniowego okresu odpoczynku.

Czy stale 9-godzinne odpoczynki przeznaczone są dla kierowców, którzy jeżdżą raz pojedynczo, a raz w załodze?

Jeśli kierowca w ciągu jednego tygodnia prowadził w załodze i skorzystał z 9-godzinnych odpoczynków w 30-godzinnym okresie rozliczeniowym, to może również w tym samym tygodniu skorzystać z możliwości trzykrotnego, 9-godzinnego, skróconego odpoczynku, ale w 24-godzinnych okresach rozliczeniowych, podczas jeżdżenia w pojedynkę. Kierowca może tak zrobić, ponieważ ten 9-godzinny odpoczynek w czasie jazdy w załodze jest regularnym odpoczynkiem pracownika.

Jaki odpoczynek?

Kierowca może skorzystać z dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku, ale trzeba pamiętać, że zarówno ten pierwszy, jak i drugi musi być dokładnie przestrzegany. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 561/2006 w ciągu każdej doby po upłynięciu poprzedniego dziennego okresu odpoczynku albo tygodniowego okresu odpoczynku każdy kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny czas odpoczynku. Taki dzienny czas odpoczynku zostanie skrócony, jeżeli w ciągu 24 godzin wyniesie on przynajmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin. Każdy kierowca jeżdżący w załodze musi wykorzystać obowiązkowy czas odpoczynku.

Limity prędkości w Rosji

limit-predkosci2Limity prędkości są sporym utrudnieniem dla wielu kierowców, którzy muszą w określonym czasie dowieźć ładunek w wyznaczone miejsce. Obecnie Polacy coraz częściej podróżują po Rosji, co jest związane ze spedycyjnym charakterem ich działalności zawodowej.

Jeśli ktoś po raz pierwszy wybiera się do tego kraju, koniecznie powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Niestety, nieprzestrzeganie limitów prędkości lub brak stosownych dokumentów wiąże się z poważnymi konsekwencjami, łącznie z zatrzymaniem pojazdu. Warto zatem w odpowiedni sposób przygotować się do podróży po rosyjskich trasach, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Continue reading Limity prędkości w Rosji

Ograniczenia w ruchu samochodowym

gavelObecnie w każdym kraju Unii Europejskiej spotkać można się z takimi samymi ograniczeniami w ruchu drogowym dla wielu pojazdów. Przede wszystkim większość krajów posiada określone godziny w danych dniach w roku, kiedy pojazdy ciężarowe nie mogą uczestniczyć w ruchu.

Bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest nie tylko kontrolowanie ruchu i przestrzegania nakazów poprzez fotografowanie pojazdów przez fotoradary. Coraz częściej montuje się nowoczesne kamery i stosuje odcinkowy uśredniony pomiar prędkości, by wykryć tych, którzy dany odcinek drogi pokonali zbyt szybko.

Continue reading Ograniczenia w ruchu samochodowym

Kiedy skargi na decyzje ITD

inspekcja_transportu_drogowegoKontrole Inspekcji Transportu Drogowego są zmorą każdego kierowcy zawodowego oraz przedsiębiorstwa transportowego.

Trzeba się więc do nich zawsze dobrze przygotować i wiedzieć, jakich błędów i zaniedbań należy unikać, by nie została nałożona kara. Tak naprawdę tych przepisów, restrykcji, zakazów i nakazów jest mnóstwo – dlatego trzeba sobie z tego zdawać sprawę, i przede wszystkim dbać o porządek w dokumentacji. Inaczej mogą być nakładane kary – np. za brak wykresówek, za nieodczytywanie regularnie danych z tachografów, za przekraczanie limitów, nieodpowiedni czas pracy itd.

Continue reading Kiedy skargi na decyzje ITD

Kierowca zawodowy, kto może nim zostać?

kierowca-zawodowyPraca jako kierowca zawodowy to praca, która może być wykonywana przez osoby spełniające określone warunki. Nie każdy nadaje się na kierowcę zawodowego. Jeśli nie jest nam straszne ciągłe jeżdżenie i spanie, to ta praca jest dla nas.

Jakie trzeba spełniać wymagania, aby zostać kierowcą zawodowym?

Aby zostać kierowcą zawodowym, konieczne jest mieć ukończone najlepiej 21 lat, a także trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B. Poza tym trzeba zdobyć uprawnienia do kierowania większymi samochodami, czyli prawo jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E. w zależności od kategorii będzie się miało uprawnienia do kierowania danym pojazdem, np. kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym, który ma dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony i nieprzekraczającą 7,5 tony, ale z wyjątkiem autobusu, ciągnika rolniczego albo pojazdu wolnobieżnego.

Continue reading Kierowca zawodowy, kto może nim zostać?